NETdoc: Gestió de la xarxa del Campus de la UPC a Terrassa

El NetDoc és una intranet que permet portar un inventari acurat dels elements que conformen la xarxa del campus de la UPC a Terrassa, emprant una terminologia i sintaxis homogènia.

A diferència del conjunt d'excels que es feien servir abans, permet fer cerques globals més ràpides i permet l'accés concurrent a les dades.

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: