Obrir tiquets a gn6 fent servir el bus SOA de la UPC

dj., 20/03/2014 - 18:26 - Manuel Campano ...

Bus SOAA la intranet de reserves de recursos el PAS i PDI pot trobar i reservar portàtils, tablets, videoprojectors, sales de reunions ... Fa uns mesos se'ns va demanar una ampliació que consisteix en preguntar als usuaris que reserven una sala el següent: "Vols retransmetre o gravar un acte, o fer una videoconferència?". Si l'usuari respon afirmativament l'aplicació obre un tiquet al gN6 a l'àrea que ofereix aquest servei amb les dades de l'usuari, de la reserva i de la sala.

Al catàleg del bus SOA de la UPC vam trobar el servei GestioTiquetsv2 que permet gestionar els tiquets de gN6 i ens vam subscriure. Aquest servei ofereix les següents operacions:

 • AltaTiquet: alta d'un tiquet a un domini de la plataforma gN6.
 • ConsultaTiquets: retorna un llista de tiquets que compleixen el criteri de cerca definits pels paràmetres d'entrada.
 • AfegirComentariTiquet: afegeix un comentari, públic o privat, a un tiquet.
 • ModificarTiquet: modifica la informació d'un tiquet a partir dels paràmetres d'entrada que estiguin informats.
 • AnnexarFitxerTiquet: annexa un fitxer en Base64 a un tiquet.

El següent pas va ser dissenyar un mòdul a Drupal que oferís funcions a la resta de mòduls per poder obrir tiquets. A continuació annexo el codi del .module:

<?php
/**
* @file
* SOA GN6 module.
*
* Les següents variables han d'estar definides a settings.php :
* - soa_gn6_uri : Adreça del web service
* - soa_gn6_username : Nom d'usuari per validar-se al bus SOA
* - soa_gn6_password : Contrasenya per validar-se al bus SOA
*
* @date Feb 2014
* @author Manel Campano
*/

require_once('inc/WSSoapClient.php');

/**
* Alta d'un Tiquet a un Domini de la plataforma gN6.
*/
function soa_gn6_open_ticket($applicant, $subject, $body, $resolver, $product) {
 $uri   = variable_get('soa_gn6_uri', NULL); // Adreça del bus SOA
 // Nom d'usuari per validar-se al bus SOA
 $username = variable_get('soa_gn6_username', NULL);
 // Contrasenya per validar-se al bus SOA
 $password = variable_get('soa_gn6_password', NULL);
 $domain =  variable_get('soa_gn6_domain', NULL);

 $param = array(
   'username'    => $username,
   'password'    => $password,
   'domini'     => $domain,
   'solicitant'   => $applicant,
   'client'     => '',
   'assumpte'    => $subject,
   'descripcio'   => $body,
   'equipResolutor' => $resolver,
   'assignatA'   => '',
   'producte'    => $product,
   'subservei'   => '',
   'urgencia'    => 'GRAVETAT_MITJA',
   // Allowed values: GRAVETAT_BAIXA, GRAVETAT_MITJA, GRAVETAT_ALTA
   'impacte'    => 'II_BAIX',    
   // Allowed values: II_BAIX, II_ALT
   'proces'     => 'PROCES_PTI',  
   // PROCES_AUS, PROCES_RIN, PROCES_PTI,PROCES_ADS, PROCES_DSO, PROCES_ADM
   'procesOrigen'  => 'PROCES_AUS',
   'estat'     => 'TIQUET_STATUS_OBERT',
   // TIQUET_STATUS_OBERT, TIQUET_STATUS_PEND, TIQUET_STATUS_TANCAT
   'ip'       => '',
   'enviarMissatgeCreacio' => 'S',
   'enviarMissatgeTancament' => 'N',
   'imputacioAutomatica' => 'N',
   'infraestructura' => '',
 );

 /* Crida al bus SOA */
 $client = new WSSoapClient($uri, $username, $password);
 $return = 0;
 try {
  $result = $client->AltaTiquet($param);
  if ($result->return->codiRetorn == 1) {
   $return = $result->return->codiTiquet;
   drupal_set_message(t("A gn6 ticket has been opened.") . " " . t("Code") . ": " . $return, 'status');
  } else {
   drupal_set_message("Error WS: " . $result->return->descripcioError, 'error');
  }
 } catch (SoapFault $exception) {
  print_r($exception);
 }
 return $return;
}

Més tard, ens vam donar compte que també calia afegir comentaris al tiquet per tal de poder informar dels canvis que patia una reserva, bàsicament autoritzacions i anul·lacions.

/**
* Afegeix un comentari públic a un tiquet de la plataforma gN6.
*/
function soa_gn6_add_comment_to_ticket($code_ticket, $commentator, $comment) {
 $uri   = variable_get('soa_gn6_uri', NULL);
 $username = variable_get('soa_gn6_username', NULL);
 $password = variable_get('soa_gn6_password', NULL);
 $domain =  variable_get('soa_gn6_domain', NULL);

 $param = array(
   'username'    => $username,
   'password'    => $password,
   'domini'     => $domain,
   'codiTiquet'   => $code_ticket,
   'usuari'     => $commentator, //CN de l'usuari que crea el comentari
   'descripcio'   => $comment,   // descripció del comentari. Admet HTML
   'tipusComentari' => 'COMENT_TIQUET_PUBLIC', 
    // Allowed values: COMENT_TIQUET_PRIVAT, COMENT_TIQUET_PUBLIC
   'esNotificat'  => 'N',      
    // string [S,N] (“S” per notificar el comentari)
   'destinatarisTo' => '',      
    //string (destinataris de la notificació, separats per comes)
   'destinatarisCc' => '',
   'destinatarisBcc' => '',
 );

 /* Crida al bus SOA */
 $client = new WSSoapClient($uri, $username, $password);
 $return_code = 0;
 try {
  $result   = $client->AfegirComentariTiquet($param);
  $return_code = $result->return->codiRetorn;
  if ($return_code == 1) {
   drupal_set_message(t("A comment has been added to the ticket @code.", array('@code' => $code_ticket)), 'status');
  } else {
   drupal_set_message("Error WS: " . $result->return->descripcioError, 'error');
  }
 } catch (SoapFault $exception) {
  print_r($exception);
 }
 return $return_code;
}

Espero que us sigui d'utilitat i no dubteu en preguntar-me o demanar-me aclariments. 

Comentaris

Per Carles Zapater ... el

Per poder mostrar les excepcions amb l'API de drupal (drupal_set_message) al bloc catch podeu retornar el valor de la variable $exception i un booleà i a la capa de presentació mostrar el missatge amb la funció "drupal_set_message()".

D'aquesta manera no s'executarà la funció "print_r" per pantalla.  

P.e:

... } catch (SoapFault $exception) {
return array(FALSE,$exception);
} ...